Kungligt brev från Finspångs bruksarkiv (Landsarkivet i Vadstena)

Wij Gustaf Adolph medh Guds nådhe Swe- riges, Göthes och Wändes Konungh, Stor- Furste till Finlandh, hertigh uthi Estlandh och Careelen, Herre utöfwer Ingermanlandh göre witterligit, att efther dät wåra trogna undersåthar Lovis de Guere och Wellam Gil- liusson, hafver på wår nådige begäran in uti Rijket /: på deras eigen omkostnadt :/ bestält alle- handa slags arbetzfolk, som mädh Järnsmidhe wette? sitt brödh förtiäne,och ännu mädh första öpet watten flere förväntandes och förskrif- wandes warda; så på dät, att icke några samma deras folk må däm (arfsjämnigt)? göra, och sigh tillägna,weele wij at mädh samma folk skal sålunda hollit warde, Nämbligen, när der utwist Contract utomlands mädh däm uprät- tat hafwer, huru länge deras tiänsteåhr wahra skola. Dessförinnan måste dee i sijn tiänst, för utan någon utflucht blifwer och när deras tidh och åhr omlupet är, som der hafver låfwat bem-te. Lovis de Geer och Wellam Gilliusson, at tiäna, och hoos däm bruka låta, och der hoos dem ingalunda längre blifwe weele då skole dee sin afskeedh och pass tagha och sigh bruka hwar däm lyster. Män där någon af sådana för än deras tidh och stadgade tiänst, är förlupen, will sigh ifrån däm slieke, och befinnes kann, at samma sälle dät af idhell mootwilllighet gör då skal han strax sigh af landet begifva, och hän uthi Rijket, ingen sigh fördrifwa honom i sin tiänst anamma, widh Etthundradade dalers boot boot, kan dät och pröfwas, att Principalerne, äre orsaak därtill, att han icke uti deeras tiänst kann sigh bruka låta, då må hann sökia sigh tiänst hwarest hann will. Dock, dän som utdrifuin blifwer, såsom förmält är, och will sigh igänn efter ett halft åhrs förlopp in i Rijket förfoogha, då må dät ståå honom öpet, tiänst sökia hoos dän honom lyster. Underståår sigh och någhon aff wååre undersåtar, dät ware sigh hwilken dät wara kann, deras folk till sigh locka eller tubba, eller och däm i sin tiänst anamma, för än der efter undfångne afskeedh hoos Lovis de Guére och Mester Willam, hafwer ett halft åhr warit utom Rijket, då skal dänn, som därmädh befunnen warder, för hwar Person böta Etthundradhe daler, halfpanten till oss, och Cronan, och half- parthen till offtabem-te Lovis de Guere och M. Willam Wij förbinde fördänskuldh härmädh allom att göre Lovis de Guere och Mester Willam häremot hinder, mehn eller förfångh i någon måtto, widh wår onådhe, och der böter som förbemt. är. Där alle weele sigh fullkombligen efterrätte. Datum Stockholm, dänn 27 Aprilis, Anno, 1627.

Copyright: Rolf Ericson och Tommy Dahlgren


Webbmaster: Rolf Ericson