Bibelstudier med Rolf
Teologiskt bibelstudium av Hebreerbrevet
av Rolf Ericson
Del 1 av 3 delar

Välkommen till mina bibelstudier med texter ur Hebreerbrevet och andra bibeltexter.
Ämnet för mina bibelstudier är:
GAMLA OCH NYA FÖRBUNDET I BIBELNS LJUS

Inledning: Förbundsbegreppet.
1. Det nya förbundets företräde.
2. Den messianska tiden.
3. Är de som i Bibeln kallas Guds Israel det nya förbundets folk?
4. Guds Israel, löftets barn, löftets land, den nya himlen, den nya jorden, den heliga staden Jerusalem.
5. Det nya förbundets måltid. de judekristna som brevet skrevs till, gränsen mellan judendom och kristendom.
6. Gud talade till fäderna om sin son och han har talat till oss genom Sonen.
7. Den sista pusselbiten är redan lagd. Guds rike är här och nu.
8. Budskapet om evig frälsning och om vårt slutliga mål för livet, ett nu och ett sedan.

Inledning:

Förbundsbegreppet är ett av de allra viktigaste i bibeln. Själva betydelsen av ordet förbund kommer från det hebreiska ordet bërit, som betyder "äta tillsammans." och att "ha gemenskap". Förbundet är en överenskommelse mellan två parter. Dessa går ömsesidigt in under vissa förpliktelser, som ligger till grund för gemenskapen. Här handlar det om ett förbund mellan Gud och människor. Förbundet består av både löften och villkor. I Bibeln talas om flera förbund. Till exempel förbundet med Noa, Abraham och David. När vi talar om det gamla förbundet, så menar vi det förbund som Gud slöt med Mose. Det var under det förbundet som Gud utvalde sitt egendomsfolk, det judiska folket och det var av detta folk som Jesus skulle födas och ett nytt förbund upprättas.

1. Det nya förbundets företräde

Om detta nya förbund profeterade redan Jeremia i Jer.31:31-33:

"Se dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig, som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren"

I Hebreerbrevets åttonde kapitel återges denna profetia som uppfylld och med tillägget att

"Kristus har fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften." 8:6

Brevet handlar om det nya förbundets företräde. Detta är något helt annat än den så kallade ersättningsteologin, vars lära proklamerar att judendomen har ersatts av kristendomen. Man menar att det efter Jesus inte finns något mer att tillägga och att judarnas väntan på Messias därför är meningslös. Genom historien har denna teologi skapat fientlighet och antisemitism mot judar.

Det är naturligtvis fel att använda ordet ersätter. Man kan i stället använda ordet förbereder. Gamla förbundet var en förberedelse för det nya förbundet. En förberedelse som pekade framåt mot den tid då Messias skulle komma. De allra flesta kristna tror att den inleddes när Jesus blev människa, och bekänner Jesus som Messias, den levande Gudens son.

Fördenskull finns det inget som kan ersätta det gamla förbundet. Det finns inte heller något som kan ersätta det gamla förbundets egendomsfolk. Därför tar jag bestämt avstånd ifrån ersättningsteologin.

Låt oss höra vad Bibeln skriver om detta:

"De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus, han som är över allting, gud, välsignad i evighet amen." Rom. 9:4-5

"Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt." Rom. 11:2

Gud har i stället för att förskjuta sitt folk judarna, sträckt sig även till oss hedningar och utvalt oss att tillsammans med dem få vara det nya förbundets egendomsfolk.

2. Den messianska tiden.

I Bibeln står det inget om den "den messianska tiden" , men vi menar med detta uttryck den tidsperiod som börjat när Messias har kommit till vår jord. Observera min tidsform "börjat". Så tror vi kristna, men det finns andra som har uppfattningen att den Messianska tiden "börjar", när Messias kommer tillbaka. Jag kommer att tala mer om detta.

Ordet Messias är hebreiskt och betyder "smord" Herrens smorde var en beteckning för regenten, kungen. I Gamla Testamentet handlar det om den synlige kungen. I Daniels bok 7:13 läser vi en mycket intressant text som för våra tankar till Jesus och som stämmer med det gammaltestamentliga begreppet "Messias":

"Sedan fick jag i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras."

Den urkristna tron på Jesus kan uttryckas på många sätt. Han kallas Guds son, Människosonen, Guds tjänare, Guds helige, den Rättfärdige, Davids son och Messias. Messias i den hebreiska formen förekommer på två ställen i Nya Testamentet.

Joh. 1:41 "Vi har funnit Messias." och Joh. 4:25: "Jag vet att Messias kommer (alltså den Smorde) och när han kommer skall han låta oss veta allt. Jesus sade: Det är jag den som talar till dig."

a. Inom judendomen tror man att den messianska tiden börjar när Messias har kommit, men då handlar det om något som ligger i framtiden eftersom man i judendomen inte bekänner Jesus vara Messias. Vissa tecken måste uppfyllas innan denna tid infaller. Alla judar ska återvända till Israel och templet i Jerusalem ska byggas upp, de döda ska uppstå, människan kommer att dömas, men hur domen kommer att ske ägnar man inte så mycket tankar om. Livet här och nu är viktigare. Det finns inte heller någon gemensam tanke på i vilken ordning allt detta kommer att hända. Det diskuteras i judendomen ibland om hur människan kan påskynda den messianska tiden, men långt ifrån alla tror att människan kan påverka Gud.

(Källa: https://www.so-rummet.se/fakta-religion/den-judiska-laran)

3. Är de som i Bibeln kallas Guds Israel det nya förbundets folk?

Om det rike som Daniel såg i sin syn är det eviga rike som kallas Guds rike, vill jag fortsätta att tala om det folk som i Bibeln kallas Guds Israel.

"Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Genom Isak skall jag ge dig dina efterkommande, det vill säga inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn, som räknas som hans efterkommande." Rom. 9:6-8

Guds folk som kallas för "Guds Israel" är för Paulus de kristna, vare sig de varit judar eller hedningar före sin omvändelse. Det vill jag kalla det nya förbundets folk och det inkluderar alla folkslag på jorden. De kallas här "löftets barn."

4. Guds Israel, löftets barn, löftets land, den nya himlen, den nya jorden, den heliga staden Jerusalem.

Om det nya förbundets folk, både judar och hedningar räknas som "löftets barn", så måste det rimligtvis finnas ett land som kallas "löftets land" Det judiska folket kommer att ha en särställning i detta löftesland enligt Upp.21:10-12 Det handlar om den nya himlen och den nya jorden och den heliga staden Jerusalem. Där beskrivs bland annat portarna med namn på Israels tolv stammar. Världen skall födas på nytt, naturens träldomstid är slut. Löftets land beskrivs i Bibeln som ett himmelskt land på den nya jorden. Löftets land beskrivs också som Kristi rike. Vad är då himlen?

"Det står i skriften, vad intet öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom, och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt." 1.Kor.2:9-10

Bibeln säger att vi genom Anden kan få en försmak av himlen, ja det är redan här på jorden som vi blir bekanta med himlen och detta sker genom Anden som utforskar allt.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det gamla förbundets tid var lagens, skuggornas och förebildernas tid. Nya förbundet är ljusets och uppfyllelsens tid.

5. Det nya förbundets måltid. de judekristna som brevet skrevs till, gränsen mellan judendom och kristendom.

I detta nya förbund som Gud har upprättat mellan sig och oss människor vill han ha gemenskap med oss genom Jesus Kristus. Därför har han instiftat den heliga måltiden för att vi skall fira den som en påminnelse om Jesu död och uppståndelse, ända fram till den dag då vi skall fira den i himmelen på ett fullkomligt sätt. Matteus skriver om detta:

"Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp" Och han tog en bägare, efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike."

Hebreerbrevet är skrivet till de judekristna. Vilka var de? När evangeliet gick som ett segertåg över världen under den första tiden, så bestod församlingen av både judiska och icke judiska anhängare. De sökte efter en kristen identitet där de judekristna övergav sin judiskhet. Då samtidens judar inte kunde acceptera anspråket att Jesus var Messias uppstod kristendomen, som en egen religion skild från judendomen men också som judendomens motsats. Här går än i dag gränsen mellan judendom och kristendom.

Det var till dessa judekristna, som den okände författaren skrev sitt brev. Man kan ana att brevets mottagare var väl insatta i det historiska skeendet. De var pålästa i de heliga skrifter som profeterna hade uttalat. Brevet talade tydligt om kristendomens företräde framför judendomen.

6. Gud talade till fäderna om sin son och han har talat till oss genom Sonen.

"Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna." 1:1

Profeterna talade o m Messias. Det handlade om honom och det handlade om den tid som skulle komma.

Observera ordet "talade". Det står i imperfekt.(dåtid). Gud talade på ett visst sätt då, ja det står till och med att han talade på många sätt, men allt pekade framåt mot den tid som skulle komma.

"men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son" 1:2 Hur lång är den tid som kallas "tidens slut, och när hade den sin början?" Vi talar här om den yttersta tiden. Det är den tid då allt skall fullbordas, som hör till Guds plan genom alla tidsåldrar. Hur lång den tiden är vet vi inte, men den hade sin början när Jesus hade fullbordat sitt frälsningsverk här på jorden. Vi lever nu i avslutningen av den tiden.

"men nu vid denna tidens slut har han talat till oss g e n o m sin son I gamla förbundet talade Gud om sin son och i nya förbundets tid har han talat genom sin son.

7. Den sista pusselbiten är redan lagd. Guds rike är här och nu.

I vår tid "har han talat till oss." Alltså: Nu är allting fullbordat. Budskapet handlar om frälsning i den yttersta tiden. Gud har lagt den sista pusselbiten och om detta har han talat g e n o m sin son. När Gud talar till oss i vår tid, så påminner han oss om det han redan har sagt. Guds hemlighet som tidigare varit dold är nu känd för oss.

Fäderna hade fått höra något som de ännu inte hade fått se och de hade ivrigt väntat på att det skulle ske. Det är det budskap som går som en röd tråd genom hela gamla testamentet, nämligen budskapet om den slutliga frälsning som var utlovad.

Hur kan jag påstå att Gud har lagt den sista pusselbiten i en tid av förvirring då många står rådlösa vid det kaos som råder på vår jord. Trots att vi lever i den apokalyptiska ångestens tid, så vet vi med stöd av vad vi läser i Bibeln att det är Gud som har makten. Läget är under kontroll därför att allt är fullbordat, genom den seger som Jesus vann på Golgata kors. Det är en andlig seger, och när Jesus i dödsögonblicket utropade: "Det är fullbordat", så innebar det att Guds räddningsplan förverkligades. Därför kan jag säga med stöd av vad Gud har sagt i sitt ord att den sista pusselbiten är lagd.

Guds rike har redan kommit och nu "måste han (Kristus) härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter." 1.Kor.15:25

"Han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter (observera att det står i presens, det vill säga det är något som sker just nu.) (Han sitter) på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn han fått i arv är förmer än deras." 1:3-4

"genom sin död skulle han göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv." 2:14

8. Budskapet om evig frälsning och om vårt slutliga mål för livet, ett nu och ett sedan.

Gud har talat till oss genom sin son. Han har gett oss budskapet om frälsning för att vi ska ta vara på det och genom tron nå fram till vårt slutliga mål, som är himmelen. Vår uppgift är att upprepa det som Gud redan har talat. Varken lägga till eller dra ifrån.

"Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av dem som hört honom och som Gud själv bekräftat med tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut helig ande efter sin vilja." 2:3-4

Den frälsning som här omtalas är en evig frälsning, trots att vi än så länge inte har sett den fullkomliga uppfyllelsen. Man kan säga att det finns ett nu och ett sedan även i vår tid. Det började med att Jesus Kristus besteg tronen som den segrande Människosonen. "En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom, gjorde han inget undantag: allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden." 2:7-9

Bön: "Allsmäktige Gud, som sprängt tidens och rummets gränser och upphöjt Kristus till din högra sida. Vi tackar dig Jesus för att du nu är krönt med härlighet och ära. Tack för att du segrade genom din död och din uppståndelse. Ge oss genom din helige Ande kraft att vittna om dig. Amen"

Fortsättning följer i del 2.


Webbmaster: Rolf Ericson